Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez miasto st. Warszawa na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawa dla dzieci urodzonych w latach 2008-2010 na rok szkolny 2013/2014

Harmonogram zapisów dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Warszawie

1. Zapisy dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w kolejnym roku szkolnym: od 13 lutego 2013 roku do 4 marca 2013 roku
2. Wypełnianie formularzy zgłoszenia dziecka do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: od 7 marca 2013 roku do 21 marca 2013 roku.
3. Składanie wypełnionych formularzy w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru: od 7 marca 2013 roku do godziny 15:00 dnia 22 marca 2013 roku. Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oprócz wypełnionego formularza składają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
4. Wyniki zakwalifikowania dziecka do przyjęcia dostępne w systemie: godzina 10:00 dnia 25 kwietnia 2013 roku.
5. Potwierdzanie woli zapisu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane: od godziny 10:00 dnia 25 kwietnia 2013 do godziny 15:00 dnia 6 maja 2013 roku.
6. Wyniki rekrutacji: godzina 10:00 dnia 9 maja 2013 roku.
7. Rekrutacja uzupełniająca - możliwość ubiegania się o przyjęcie dziecka na wolne miejsca: od 10 maja 2013 roku do 17 maja 2013 roku.
8. Wyniki rekrutacji uzupełniającej: 21 maja 2013 roku.
9. Druga rekrutacja uzupełniająca: od godziny 15 dnia 21 maja 2013 roku (po zaktualizowaniu wykazu wolnych miejsc).

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawa na rok szkolny 2013/2014

Rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych odbywa się zgodnie z harmonogramem (powyżej). W elektronicznej rekrutacji biorą udział dzieci zamieszkałe w Warszawie, a dzieci spoza Warszawy mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola na wolne miejsca we wrześniu 2013 roku. Dzieci 2,5 letnie urodzone w 2011 roku mogę ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej.

Zasady zapisów przy kontynuacji edukacji przedszkolnej

Rodzice dzieci urodzonych w latach 2008-2010, które obecnie uczęszczają do przedszkoli muszą złożyć potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko, na druku pobranym z serwisu Biura Edukacji lub bezpośrednio w przedszkolu.

Zasady rekrutacji dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

1. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli i do dowolnej liczby oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą zapisy dzieci z określonego rocznika. Rodzice układają listę wybranych przedszkoli i szkół według swoich preferencji.
Przedszkole lub szkoła umieszczona na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
Rodzice korzystający z komputera i internetu:
- wprowadzają dane dziecka do Systemu,
- drukują wypełniony formularz zgłoszenia i podpisują go,
- składają formularz w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wskazanym na pierwszym miejscu listy preferencji).
Rodzice niekorzystający z komputera i internetu:
- pobierają formularz zgłoszenia w dowolnym przedszkolu/szkole,
- wypełniają go odręcznie i podpisują,
- składają formularz w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (informacje zawarte w formularzu wprowadza do Systemu dyrektor tego przedszkola/szkoły).

Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego:
- podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,
-podpisy złożone na formularzu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w formularzu ze stanem faktycznym,
- za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w formularzu z informacjami w Systemie oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia formularza odpowiedzialni są dyrektorzy przedszkoli/szkół.

2. Dyrektor przedszkola/szkoły ustala kolejność dzieci na liście kandydatów ubiegających się o przyjęcie na podstawie spełnianych kryteriów kwalifikacyjnych.
3. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. W przypadku odmownej decyzji dyrektora, wydanej dla dziecka zakwalifikowanego do przyjęcia, rodzice mogą składać odwołanie do burmistrza dzielnicy. Odwołanie składa się za pośrednictwem dyrektora przedszkola/szkoły, który podjął decyzję.
4. W przypadku niezakwalifikowania dziecka do przyjęcia, z powodu braku miejsc, do żadnego ze wskazanych w formularzu przedszkoli/szkół rodzice mogą ponownie ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły, w którym pozostały wolne miejsca.
Decyzję o przyjęciu dziecka na wolne miejsce podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły.
Rekrutacja na wolne miejsca prowadzona jest przez cały rok.
5. Przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących i przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących i przyjętych w rekrutacji oraz możliwości organizacyjnych przedszkola.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez miasto st. Warszawa

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli/szkół, które organizują oddziały integracyjne oraz dowolnej liczby przedszkoli/szkół, które organizują oddziały ogólnodostępne dla dzieci z określonego rocznika i układają listę wybranych przedszkoli/szkół, do których chcą zapisać dziecko. Wypełniony formularz wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego składa się w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Kryteria rekrutacji dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Warszawie

300 pkt. - Dziecko pięcioletnie (ur. w 2008 r.) ubiegające się o przyjęcia do przedszkola położonego w dzielnicy zamieszkania dziecka
200 pkt. - Dziecko pięcioletnie (ur. w 2008 r.) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola położonego w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka
130 pkt. - Dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) potwierdzoną zaświadczeniem lekarza specjalisty - obowiązuje tylko w przedszkolach przygotowujących żywienie dzieci wg indywidualnych zaleceń lekarskich
128 pkt. - Dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących
128 pkt. - Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji
128 pkt. - Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych
32 pkt. - Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się
w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą
32 pkt. - Dziecko wychowywane przez samotnego pracującego lub uczącego się rodzica/opiekuna prawnego (w tym: rodzica pracującego na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą)
32 pkt. - Dziecko, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy
16 pkt. - Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje w roku szkolnym 2013/2014 edukację w przedszkolu pierwszego wyboru
16 pkt. - Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny
8 pkt. - Dziecko, które ma rodzeństwo z orzeczonym średnim lub znacznym stopniem niepełnosprawności
4 pkt. - Dziecko, którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie po raz pierwszy o przyjęcie do tego samego przedszkola
2 pkt. - Dziecko mające co najmniej dwoje rodzeństwa poniżej 14 roku życia wychowywane we wspólnym gospodarstwie domowym
1 pkt. - Dziecko, którego tylko jedno z dwojga rodziców (prawnych opiekunów) pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą
Uwagi:
W procesie rekrutacji uwzględniane są tylko kryteria wskazane przez rodziców w formularzu zgłoszenia i odpowiednio udokumentowane (do wglądu dla dyrektora), w przeciwnym wypadku przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.
Zarejestrowane w Systemie formularze zostaną automatycznie uszeregowane zgodnie z wartością liczbową kryteriów, a ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły.

Dokumenty dodatkowe

Dla "dziecka samotnej matki lub ojca":
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny,
- LUB wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji,
- LUB zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności,
- LUB oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka.
Dla "dziecka rodzica, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji":
- orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- LUB orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- LUB orzeczenie o uznaniu I lub II grupy inwalidzkiej wydane przez Komisję Lekarską do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia ZUS przed dniem 1 września 1997 r.,
- LUB orzeczenie o całkowitej niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- LUB orzeczenie o uznaniu I lub II grupy inwalidzkiej wydane przez Wojskową Komisję Lekarską (żołnierze) albo komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (funkcjonariusze).
Dla "dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej":
- postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,
- LUB zaświadczenie z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa zawarta między starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny, a tą rodziną zastępczą o której mowa w art. 72, ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Komentarze

Czyli dziecko panienki (nawet nie pracującej) z Pruszkowa dostanie więcej punktów niż dziecko rodziców (związek zalegalizowany) pracujących i płacących podatki w Warszawie?! To jest "Chore". Jak ciężko pracujący rodzice mają uzyskać 128 punktów aby "pokonać" dowożące do stołecznego przedszkola dziecko?! Czy aby fakt płacenia podatków w Warszawie nie powinno być jednym z najważniejszych kryteriów? A czy później ktoś weryfikuje kto te dziecko odprowadza lub odbiera z przedszkola? Szkoda zdrowia i prądu....

Dodaj komentarz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.